Karta kursu

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Cena katalogowa:
130,00
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Celem jest również opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 • organizacji stanowisk pracy w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniający bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom,
 • prowadzenia analiz i oceny materialnych warunków i organizacji pracy w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy,
 • inicjowania i planowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy,
 • kształtowania warunków i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, optymalizację ich wysiłku fizycznego i psychicznego oraz sprawności działania,
 • prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy dla pracowników oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakładach pracy.
Wymagania stawiane kandydatom:

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Program kursu:

Kurs obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych.

Czas trwania: 2-4 dni. Zajęcia realizowane są w dni powszednie od godz. 16:00. Istnieje możliwość realizacji zajęć w godzinach porannych (uzależnione od liczby chętnych).

Informacje dodatkowe:

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia.

Egzamin przeprowadza się w formie testu, na podstawie opracowanego przez organizatora zestawu, zawierającego minimum 30 pytań. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie co najmniej 70 % prawidłowych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu – 45 minut. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

272
Nejbliższe planowane edycje kursu:
Nazwa edycjiPlanowany termin rozpoczęciaSzczegóły
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (15.05.2021) 21.05.2024 Zapisz się